Jan von Hörsten

Ortsjugendbeauftragter

E-Mail:

Laufbahn
• 1996  Jugendgruppe
• 1997  Helfer 1.TZ 2. Bergungsgruppe
• 1998  Truppführer 1.TZ 2. Bergungsgruppe
• 2000  Kraftfahrer Fachgruppe Räumen
• 2001  Jugendbetreuer
• 2006  Truppführer 2. TZ 1. Bergungsgruppe
• 2009  Helfer 2. TZ 1. Bergungsgruppe
• 2012  Helfer Fachgruppe Beleuchtung (OV-Salzgitter)
• 2014  Ortsjugendbeauftragter

zurück